Булгакон/Bulgacon 2023

 дк "Борис Христов" • хотел "Пълдин кооп" • хотел "лайпциг"

Пловдив, България

22-24 септември 2023 г.

Булгакон е ежегодна среща на любителите на фантастиката в България, която се провежда повече от две десетилетия. Булгакон 2023 ще се състои на 22-24 септември в град Пловдив с финансовата подкрепа на Националния фонд "Култура" и Ozone.bg. Запознайте се с програмата с българско и чуждестранно участие!

Bulgacon is an annual gathering of speculative fiction (science fiction, fantasy, alternative  history, horror) in Bulgaria. It is a tradition that spans more than two decades. Bulgacon 2023 will take place on Sept 22-24 in the town of Plovdiv with the financial support of the National Fund "Culture" and Ozone.bg. Check here for the program, with Bulgarian and international participants.

Bulgacon_fenzin_2023_004_20230923.pdf

Новини / News:

28.09.2023: Нека споменем още веднъж - Булгакон 2023 стана възможен в този си разширен формат благодарение на финансовата подкрепа на Национален фонд "Култура". Освен това:

- финансова помощ ни беше оказана също и от ozone.bg, както и от Елена Павлова;

- специални благодарности към журито на литературния конкурс;

- викторината на фантастична тематика беше организирана от Искрен Зайрянов и Николай Крумов;

- ИК "Кибеа" и ИК "Камея" осигуриха книги за наградите на победителите в литературния конкурс и викторината, а най-малките участници получиха подаръци - красиви книжки от "Кибеа";

- официалните гости получиха като подарък принтове от художника Петър Станимиров, както и единственото засега англоезично издание на фензина за славянска фантастика "Orphia";

- победителите в литературния конкурс получиха специални грамоти, изработени от Мария Гуглева;

- всички участници получиха екохимикалки с надпис по идея на Георги Недялков и значки с логото на Булгакона, както и промокод за отстъпка при пазаруване на книги от ИК "Кибеа";

- по-голямата част от мероприятията се проведе в ДК "Борис Христов" - Пловдив с тяхната любезна помощ и подкрепа;

- Димитър Райков организира след-кон-ското парти в клуб "Войд";

- Миро Моравски - Моро изнесе специално представление на "Саксийното момиче" в ДК "Борис Христов";

- Николай Близнаков осигури материалите за историята на пловдивския клуб за фантастика "ХХІ век";

- на местно ниво помогна в организацията и Иван Иванов от сегашния пловдивски клуб "Соларис";

- логото на Булгакон 2023 беше изработено от Калина Атанасова - Бъдъмба;

- ролбанерът на събитието беше изработен от Стела Славова;

- безценна помощ в организацията оказаха Валентин Д. Иванов, Елена Павлова, Десислава Сивилова, Мария Гуглева, Елена Борисова, Жоро Пенчев, Кирил Добрев и др.;

- техническата поддръжка за провеждането, записването и излъчването на срещите бяха дело на Кирил Добрев - младши и Милчо Вълков. Без тях в дигиталното пространство следата от провеждането на събитието щеше да е съвсем малка.

Let's mention once again - Bulgacon 2023 became possible in its expanded format thanks to the financial support of the National Fund Culture. Furthermore: 

- financial assistance was also provided to us by ozone.bg, as well as by Elena Pavlova; 

- special thanks to the jury of the literary competition; 

- the fantasy-themed quiz was organized by Iskren Zayryanov and Nikolay Krumov; 

- Publishers Kibea and Kameya provided books for the prizes of the winners of the literary contest and the quiz, and the youngest participants received gifts - beautiful books from "Kibea"; 

- the official guests received as a gift prints from the artist Petar Stanimirov, as well as the only English-language edition of the Slavic fantasy fanzine Orphia

- the winners of the literary competition received special diplomas made by Maria Gugleva; 

- all participants received eco-pencils with an inscription proposed by Georgi Nedyalkov and badges with the logo of Bulgacon, as well as a promo code for a discount when shopping for books from Kibea publisher

- most events took place in the Boris Hristov House of Culture, Plovdiv, with their kind help and support; 

- Dimitar Raykov organized the after-party at the Void club; 

- Miro Moravski - Moro gave a special performance of Pot Girl at the Boris Hristov House of Culture

- Nikolay Bliznakov provided the materials for the history of the Plovdiv fiction club XXI Century;

- at the local level, Ivan Ivanov from the current Plovdiv club Solaris also helped in the organization;

- the logo of Bulgacon 2023 was made by Kalina Atanasova - Badamba; 

- the roll banner of the event was made by Stella Slavova; 

- invaluable help in the organization provided: Valentin D. Ivanov, Elena Pavlova, Desislava Sivilova, Maria Gugleva, Elena Borisova, Zoro Penchev, Kiril Dobrev and others;

- the technical support for the recording and broadcasting of the meetings was carried out by Kiril Dobrev - Jr. and Milcho Valkov. Without them, the footprint of the event in the digital space would have been very small.


2023-09-25: Записи на събитието и много снимки могат да се видят на ФБ страницата и в youtube / Video and audio recordings are available at the FB page of the event and on youtube: https://www.facebook.com/bulgakon/?locale=bg_BG https://www.youtube.com/watch?v=omSMkxf1lIg


2023-09-23: Резултати от конкурса за фантастичен разказ на тема „Фантастичната българска провинция“

Жури в състав 

Валентин Д. Иванов, Владимир Полеганов, Десислава Сивилова, Дилян Благов, Олга Клисурова и Явор Цанев

определи победителите в конкурса сред общо 81 разказа, получени от страната и чужбина.

Журито присъди следните награди:

Първа награда – на Мартин Петков за разказа „Хубаво е в историята да има котка“

Втората награда – на Кънчо Кожухаров за разказа „Кривото ехо“

Трета награда – на Антон Меляков за разказа „За вярата на машината“

Организаторите на Булгакон 2023 благодарят на всички участници и им желаят бъдещи успехи!

Results of the contest for a fantastic story on the topic The Fantastic Bulgarian Province 

Jury consisting of 

Valentin D. Ivanov, Vladimir Poleganov, Desislava Sivilova, Dilyan Blagov, Olga Klisurova and Yavor Tsanev

determined the winners of the contest among a total of 81 stories received from the country and abroad.

The jury awarded the following prizes: 

First prize - to Martin Petkov for the story It's good to have a cat in history

The second prize - to Kuncho Kozhuharov for the short story The Crooked Echo

Third prize - to Anton Melyakov for the story On the Faith of the Machine

The organizers of Bulgakon 2023 thank all participants and wish them success in the future!2023-09-22: Фензинът "Булгакон" 1/2023 е достъпен на страницата на събитието и предлага почти двеста страници с матeриали за фантастиката, фантастични разкази, поезия и публицистика за жанра. / The Bulgacon 1/2023 fanzine is available on the event page and offers almost double-page spread of fantasy material, fantasy stories, poetry, and nonfiction about the genre.2023-09-16: "Саксийното момиче" - един фантастичен мономюзикъл на Моро 

На 23 септември 2023 г. от 18:00 ч. в Дом на културата "Борис Христов" Моро ще представи фантастичния си мономюзикъл "Саксийното момиче" - разказ за уж авантюрата на отвеяния му приятел музикант Додо, която от любовно приключение постепенно се превръща в едно бясно преследване с психиатри и санитари, флаш моб серенади по улици и лудници, досадно влюбчиви приятели, силата на тайнствените корени на Грот и, разбира се - купища песни, пънкари и... саксии.

Заповядайте!


2023-09-15:  Програма на Булгакон 2023 - 22-24 септември, гр. Пловдив


Ден І - 22.09.2023 г. (петък)


Зала 1 - ДК "Борис Христов" - програма предимно на английски език

10:30 - 10:45 Откриване на Булгакон 2023

11:00 - 11:45 Мрежа за разпространение на европейска фантастика в малки тиражи - Франческо Версо, Явор Цанев, Алекс Шварцман

12:00 - 12:45 Първият контакт - Елена Павлова, Ерик Симон, Ян Котоуч, Валентин Д. Иванов и др.  (присъствено/онлайн)

12:45 - 15:00 Обедна пауза

15:00 - 15:45 През мрачните прогнози за бъдещето към хоуппънка - Питър Уотс, Елена Павлова, К. А. Терина, Алекс Шварцман, Владимир Полеганов, Н. Теллалов, П. Станимиров (присъствено/онлайн)

16:00 - 16:45 Езиците на бъдещето: ксенолингвистика и жаргони на следващия век - Елена Павлова, Ерик Симон, Питър Уотс (присъствено/онлайн)

17:00 - 17:45 Понятието за "място" във фантастиката - Жоро Пенчев

18:00 - 19:30 Биология на бъдещите тела - Питър Уотс, Франческо Версо, ShadowDance и др.


Зала 2 - ДК "Борис Христов" - програма предимно на български език

11:00 - 11:45 Непознатият Лем - Юрий Илков

12:00 - 12:45 Разговор с проф. Огнян Сапарев

12:45 - 15:00 Обедна пауза

15:00 - 15:45 Представяне и история на клуб "ХХІ век" (Пловдив) - Николай Близнаков и др.

16:00 - 16:45 Египетската и мюсюлманската фантастика - Емад Айша (онлайн)

17:00 - 17:45 Нигерийската и африканската фантастика - Уоли Талаби (онлайн)

18:00 - 18:45 Реалност без минало, или утехата на Филип Дик - Николай Генов

19:00 - 19:45 Жилищно пространство в космоса - Валентин Д. Иванов (онлайн)


Зала 3 - х-л "Пълдин КООП" - представяне на български книги и др.

11:30 - 11:45 Детска българска литература - Весела Фламбурари (видеозапис)

12:00 - 12:45 "Ния и таласъмското съкровище" - Весела Фламбурари (видеозапис)

                        "Измерението" - Александър Иванов

12:45 - 15:00 Обедна пауза

15:00 - 15:45 "Говорещите с мълнии" - Светлини сред сенките

        Представяне на клуб "Светлини сред сенките" и другите им книги

16:00 - 16:45 "Реална виртуалност" - Константин Дилянов

        "Седем писатели в космоса" - Николай Пеев

17:00 - 17:45 "Не си играй с храната" - Елена Павлова

        "Убийство на Марс 4" - Снежана Ташева

18:00 - 18:45 Редакторският процес и как се раждат антологиите - Алекс Шварцман

19:00 - 19:45 Подготвена ли е човешката цивилизация за контакт с извънземни разумни раси? - Свилен Огнянов


Зала 4 - х-л "Лайпциг" - литературни четения и викторини

18:00 - 18:45 Литературно четене от български / чужди автори

20:00 - 22:00 Литературно четене от официалните гости


Фоайе 1 и Фоайе 2 - ДК "Борис Христов" - изложби (клуб "ХХІ век" и др.)


Музикален клуб "Войд"

18:00 - 21:00 Прожектиране на фантастични филми

21:00 - 23:00 Парти с DIY Conspiracy, EVITCELES и др.


Ден ІІ - 23.09.2023 г. (събота)


Зала 1 - ДК "Борис Христов" - програма предимно на английски език

10:00 - 10:45 Италианската НФ: от славно минало към неясно бъдеще - Франческо Версо

11:00 - 11:45 Българската НФ в Германия / Германската НФ в България - Ерик Симон, Стоян Христов

12:00 - 12:45 Космическа стратегия на човечеството - Николай Теллалов (онлайн/присъствено)

12:45 - 15:00 Обедна пауза

15:00 - 15:45 Светостроене - Наталия Матолинец, Мартин Колев, Владимир Полеганов,(онлайн/присъствено)

16:00 - 17:30 Синтетични умове: инстинкти и фитнес функции - Франческо Версо, Питър Уотс, Ерик Симон, Алекс Шварцман, К. А. Терина и др. (онлайн/присъствено)

18:00 - 19:30 "Саксийното момиче" - един фантастичен мономюзикъл на Моро


Зала 2 - ДК "Борис Христов" - програма предимно на български език

10:00 - 10:45 "Издателят-фен и издателят-бизнесмен - как да ги срещнем" - Христо Коцев, Артлайн Студиос

11:00 - 11:45 Фантастичните храни и ястия, и как се променят вкусовете им с времето - Деси Иванова от "Трабъл Бейкърс"

12:00 - 12:45 Презентация на студио "Юнак" - Андрей Андров

12:45 - 15:00 Обедна пауза

15:00 - 15:45 Дяволи и демони в полския фолклор - Агниешка Халас (онлайн)

16:00 - 16:45 Има ли национална перспектива в съвременната фантастика, или културните граници изчезнаха? - Александър Жиляк, Свитлана Тараторина, Лукаш Вавречка, Нина Хорват, Валентин Д. Иванов (онлайн)

17:00 - 17:45 Фантастична поезия, астрономия във фантастиката и фантастика в астрономията - Петко Недялков, Валентин Д. Иванов (онлайн/присъствено)

18:00 - 18:45 Между социалния песимизъм на пълния дигитален контрол и космическия оптимизъм на Пери Родан - Андреас Ешбах (онлайн)

19:00 - 19:45 Турската фантастика - Сумейра Буран (онлайн)


Зала 3 - х-л "Пълдин КООП" - представяне на български книги и др.

10:00-10:45 Представяне на романа на Робърт Силвърбърг "Нощни криле" и новия брой на сп. "Тера фантастика" - Юрий Илков, Дилян Благов, Илия Вълов

11:00-11:45  "Принцът на мрака" - Габриела Плочева

      "Звездата на скитниците" - Сесил Костадинова

12:00-12:45 "Й" (антология за кратки разкази; последният брой (лято 2023) е на тема Изкуствен интелект) - Диана Софрониева

12:45 - 15:00 Обедна пауза

15:00 - 15:45 "Кошмари от кухнята" или за особените ситуации в живота на издателя - Христо Коцев, Артлайн Студиос

16:00 - 16:45 Резултати от конкурса за фантастичен разказ и награждаване на победителите

17:00 - 17:45 "Утробата на светлината" - Бранимир Събев

        "Дивата магия: Обетът" и предстоящата да излезе втора част от поредицата "Дивата магия: Белязани" - Яна Хараланова

18:00 - 18:45 "Кръгът на лунната светлина" - Никола Чалъков

        "Историите на Вартоломей" - Рени Васева

19:00 - 19:45 "Лицето на врага" - Димитрина Събчева

        "Приказки за страшна нощ" - сборник от "Гаяна Студио" - Явор Цанев, Елена Павлова


Зала 4 - х-л "Лайпциг" - литературни четения и викторини

15:00 - 15:45 Турнир по настолни игри (непотвърдено)

16:00 - 16:45 Турнир по настолни игри (непотвърдено)

17:00 - 17:45 Турнир по настолни игри (непотвърдено)

18:00 - 18:45 Представяне на Алекс Шварцман и литературно четене

19:00 - 19:45 Литературни четения

20:00 - 20:50 Литературно четене от официалните гости: Питър Уотс

21:10 - 22:00 Викторина за фантастика - Искрен Зайрянов, Николай Крумов


Фоайе 1 и Фоайе 2 - ДК "Борис Христов" - изложби (клуб "ХХІ век" и др.)


Ден ІІІ - 24.09.2023 г. (неделя)


Зала 1 - ДК "Борис Христов" - програма предимно на английски език

10:00 - 10:45 Соларпънкът: да построим по-добро бъдеще - Франческо Версо и др.

11:00 - 11:45 Как да бъдем публикувани на английски - Алекс Шварцман

12:00 - 12:45 Австрийската НФ - книги и филми - има ли изобщо "национална" фантастика? - Нина Хорват

13:00 - 13:45 Традиционен търг на книги

14:00 - 14:30 Закриване на Булгакон 2023


Зала 2 - ДК "Борис Христов" - програма предимно на български език

10:00 - 10:45 Представяне на бъдещите Евро- и Уърлдкони до 2027 година - Елена Павлова, Жоро Пенчев

11:00 - 11:45 Обзор на българската фантастика, издадена през септември 2022 - септември 2023 - Григор Петров

12:00 - 12:45 Голям космерски куиз - Жоро Пенчев

13:00 - 13:45 Среща на фенклубовете и обсъждане на Булгакон 2024 и 2025


Зала 3 - х-л "Пълдин КООП"

10:00 - 13:45 Свободни дискусии и представяния


Фоайе 1 и Фоайе 2 - ДК "Борис Христов" - изложби (клуб "ХХІ век" и др.)


(Организаторите си запазват правото да извършват промени в програмата.)

---

Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Националния фонд „Култура“.

---


2023-09-13: Очаквайте в най-скоро време официалната програма на Булгакон 2023! Откриването е на 22 септември в 10:30 ч., а закриването - на 24 септември в 14 ч. Събитията ще се провеждат паралелно в 4 зали, като 2 от тях са в Дома на културата "Борис Христов", а другите 2 - в близките хотели "Пълдин КООП" и "Лайпциг". В хотел "Пълдин КООП" все още има свободни стаи за участниците в Булгакон 2023. Можете да се регистрирате тук и ние ще се свържем с вас за подробностите по вашия престой. На сайта има и информация за условията на хотела. Паркирането най-вероятно няма да е проблем, тъй като се очаква по традиция община Пловдив да обяви празничните дни за свободни от синя зона, но все пак има и няколко паркоместа на територията на хотела.

2023-08-28: Изготвянето на програмата продължава. Очаквайте скоро предварителна програма. Резултатите от конкурса за разказ ще бъдат обявени на събитието и ще бъдат качени тук. / The preparation of the program continues. Preliminary program is expected soon. The results of the short story competition will be announced at the event and uploaded here.

2023-08-10: Публикуван е предварителният постер на срещата. / The con's preliminary poster is out.

2023-08-02: Публикуван е предварителният списък с почетните гости и участниците на Булгакон 2023. / The preliminary list of special guests and participants is made available.

2023-07-14: Срокът за участие в конкурса за разкази е удължен до 23:59 ч. на 31.07. /  The deadline for the short-story competition is extended until Jul 31, 23:59.

2023-06-30: За провеждане на мероприятията от Булгакон 2023 са запазени 2 зали и 2 фоайета в ДК "Борис Христов", като в залите ще се провеждат и стриймват сбирките от програмата, а фоайетата ще се използват за изложби, представяния, викторини и т.н. За повече информация и записване за участие пишете на bulgacon2023@gmail.com. / Bulgacon 2023 will take place in DK "Boris Hristov", Plovdiv. Two halls for the events and two lobbies for exhibits have been reserved. For more information and to register for participation, write to bulgacon2023@gmail.com.

2023-06-21: Открита е регистрацията за участие в събитието. Формата за регистрация ще намерите по-надолу на нашата страница. The registration is open! See the form below.

2023-06-17: Известни и начинаещи автори са добре дошли да представят на Булгакон 2023 своите нови произведения, публикувани през последните три години! Моля, попълнете формата за представяне на книги, която ще намерите по-надолу. / Both famous and budding authors are invited to present at Bulgacon 2023 their new (from the last 3 yrs) books! Please fill in the book submission form below.

2023-06-17: В рамките на Булгакон 2023 ще се проведе литературен конкурс. Можете да намерите условията за участие по-надолу на страницата на събитието. Срокът за участие е 23:59 ч. българско време на 15.07.2023 г. / Bulgacon 2023 organizers announce a literary competition. The terms and conditions are available below. The deadline is 23:59 Bulgarian time on 15.07.2023. Note that only works in Bulgarian are accepted, so we do not translate the add.

ПОЧЕТНИ ГОСТИ И УЧАСТНИЦИ

Предварителен списък:

SPECIAL GUESTS AND PARTICIPANTS

Preliminary list:

Информация за х-л "Пълдин КООП", където са запазени 35 стаи за участниците:

Хотелът е в центъра, на 10 минути пеша от ДК "Борис Христов". В конферентната зала на хотела ще се проведе част от програмата на Булгакона. Желаещите да се запишат за стая може да пишат във формата за регистрация по-долу. Все още има свободни стаи. В случай че свършат, в друг хотел наблизо също могат да бъдат запазени стаи (повече информация - ако се наложи).

Хотелските стаи са оборудвани с легло с матрак (100/200 см.), нощно шкафче и лампа, гардероб, куфарник, бюро с лампа и стол, мини хладилник, телефон, TV и кабелна телевизия. Баните са с душ и завеса, сешоар, вентилация и система за сигнализация на рецепция. Безплатен кабелен и Wi-Fi интернет в целия хотел. Помещенията са без тераса. Цените са:

- единична стая (9 броя) - 68.00 лв.;

- двойна стая (15 броя) - 88.00 лв.;

- двойна стая с диван (до трима) (11 броя) - 108.00 лв.


Конферентната зала е с капацитет до 100 места, оборудвана с удобни конферентни столове с масичка. Разполага с необходимата мултимедийна техника, безжични микрофони, лаптоп, интернет, флипчарт и централна климатизация. В залата ще бъде осъществена част от програмата на "Булгакон 2023" - представяне и обсъждане на български фантастични книги.


Рецепция – разполага с щанд за продажба на стоки и сувенири, сейф и багажно помещение, просторно фоайе.

 регистрация

Registration 

Представяне на книга

Дистанционно участие в Булгакон 2123: фенове от Пловдив (вляво) показват града си на фен от Алфа Центавър (вдясно). За вас пътува до бъдещето с машина на времето Илия В. Иванов.

Remote participation at Bulgacon 2123: fans from Plovdiv (left) show their town to a fan from Alpha Cen (right). Drawing by Ilia V. Ivanov, timetraveler.

Ранна Снимка на НЛО 

При подготовката на Булгакон 2023 в Пловдив беше открито първото доказателство за летяща чиния в света - на фото, публикувано в малко известния Пловдивски вестник "Южна Зора", излязъл в два броя през м. април 1926 г. В първия от тях (от 1.04) е публикувано фото на Пейчо Ментев Ментев, овчар от близкото село Ахланово (днес Браниполе). Непознатият летящ обект на заден план е останал незабелязан с десетилетия или е бил възприеман като фотографски дефект...  до сега, когато един екземпляр от вестника беше открит на тавана при ремонта на старата къща на възрожденския род Лъжеви от Пловдив - известни адвокати и политици от града.

Повече подробности за мистериозните обстоятелства, при които е направена тази безценна фотография, ще бъдат разкрити от известния изследовател на летящите чинии доц. д-р. проф. ик. н.б.а. Н.Л.-К.С. Късокраков по време на Булгакон 2023.

Материала подготви В. Миндеров, старши помощник на младшия архивист.

Rare early UFO photo from Bulgaria uncovered: During the preparation of Bulgacon 2023 in Plovdiv, the first ever evidence in the world for a flying saucer was found - in a photo published in the little-known Plovdiv newspaper "Southern Dawn", that printed two issues in total, in April 1926. A photo of Peycho Mentev Mentev, a shepherd from the nearby village of Ahlanovo (today Branipole) appeared in the first issue from Apr 1. The unidentified flying object in the background went unnoticed for decades, or was considered a photographic defect... until now, when a copy of the newspaper was discovered in the attic during the renovation of an old house of the well-known Lazhevi family - famous lawyers and politicians from the city. More details about the mysterious circumstances under which this priceless photograph was taken will be revealed by the leading UFO researcher Assoc. Dr. prof. n.b.a. N.L.-K.S. Kasokrakov during Bulgacon 2023. This material was prepared by V. Minderov, senior vice-deputy of the junior archivist.


Организаторите на националната среща на любителите на фантастиката „Булгакон 2023“ (22-24.09.2023, Пловдив) обявяват


КОНКУРС ЗА ФАНТАСТИЧЕН РАЗКАЗ

на тема

ФАНТАСТИЧНАТА БЪЛГАРСКА ПРОВИНЦИЯ

 

Съчетайте полета на въображението си с ежедневието около вас, намерете невероятното, странното и дори страшното, които могат да ни изненадат иззад всеки ъгъл. Отведете читателите си до най-вълшебните и фантастични места на България!

 

УСЛОВИЯ НА КОНКУРСА

1. Изпращайте своите разкази на адрес: bulgacon2023 ... gmail . com

2. Срок за получаване на разказите: 23:59 ч. българско време на 15 юли 2023 г. (УДЪЛЖЕН до 31 юли!)

3. Тема на конкурса: фантастичната българска провинция – всичко отвъд околовръстното на София! Жанровото разнообразие (научна фантастика, градско, епично и всякакво друго фентъзи, литература на ужасите, а рядко срещани у нас жанрове като алтернативната история и стиймпънка могат да донесат на участниците точки за оригиналност) и преливането между фантастичните поджанрове се окуражава. Журито си запазва правото да оцени по-ниско разкази, по отношение на които счита, че не съответстват на темата.

4. Език: български; азбука: кирилица (до 1/3 от текста може да бъде на други езици под формата на цитати или диалог, включително латински и клингонски).

5. Обем на разказите: между 1500 и 3000 думи (според брояча на Microsoft Word или Libre Office).

6. Формат на файла: doc, docx, odt или rtf. Препоръчително е шрифтът да е Times New Roman или Courier, размер 12.

7. Брой творби: Допуска се по един разказ от автор. Разказ, написан в съавторство, се смята за едно участие за всички съавтори.

8. Допълнителни изисквания: Участващите разкази трябва да са авторски, непубликувани под каквато и да е форма (нито като текст на хартия или в Интернет, нито като аудио/видео). Не се допускат разкази, спечелили други конкурси, дори да не са публикувани.

9. В конкурса не могат да участват със свои творби членовете на журито, както и всички участващи в организирането и координирането на конкурса.

10. Конкурсът е за фантастика – приемливи са всички поджанрове на фантастичното литературно изкуство, допустимо е използването на всякакви средства, от камък и длето до изкуствен интелект, ала помнете, че от главно значение са оригиналните идеи и художествените качества на творбата.

11. Съдържание на имейла, изпратен за участие в конкурса:

         а) заглавие на имейла: „За конкурса“;

         б) тяло на имейла (на отделни редове):

                     – заглавие на разказа;

                     – трите имена на автора/ите;

                     – имейл за контакт;

                     – град или населено място;

                     – точен адрес;

                     – телефон.

         в) прикачен файл: той трябва да е в един от разрешените формати (doc, docx, odt или rtf) и трябва да съдържа единствено заглавието и текста на разказа. Включването на личните данни в прикачения файл води до дисквалификация.

12. Посочените изисквания (вкл. по отношение на анонимността на разказите) следва да бъдат спазвани от участниците до оповестяването на резултатите.

Разкази и участници, неизпълняващи гореизброените задължителни условия, не се допускат до участие в крайното класиране.

 

Оценяване на творбите: Конкурсът е анонимен; четенето и оценяването се извършват от жури. Членовете на журито ще разполагат единствено със заглавията и текстовете на разказите, изпращани им от администратор, който единствен ще има достъп до личните данни на участниците. Оценяват се литературните и идейните качества на творбите. Класирането се извършва по общи оценки, получени чрез отчитането на индивидуалните оценки на всички членове на журито. По общо съгласие на членовете на журито се допуска отличаване на разкази и извън наградния фонд на конкурса.

Публикации на творбите: Авторите запазват изключителните права върху своите разкази. С изпращането на разказа авторите се съгласяват да предоставят на организатора правата за еднократна публикация на разказа в сборник (електронен и/или хартиен) или в сп. „Тера фантастика“. Други публикации на творбите, например като аудиоподкаст, ще се правят само с разрешение на авторите.

Резултати от конкурса: Заглавията на наградените и отличените творби ще бъдат обявени на тържествена церемония по време на „Булгакон 2023“.

Награден фонд: Предвижда се присъждане на три парични награди за отличените от журито разкази, както следва:

– Първа награда – 150 лв.;

– Втора награда – 100 лв.;

– Трета награда – 50 лв.

Допуска се неприсъждане на съответна/и награда/и, в случай че според общата преценка на журито никой от допуснатите до участие в конкурса разкази не е получил достатъчно висока оценка.

Членове на журито (по азбучен ред): Дилян Благов, Валентин Д. Иванов, Ивайло П. Иванов, Олга Клисурова, Владимир Полеганов, Десислава Сивилова, Явор Цанев.

 

Желаем успех на всички участници и с нетърпение очакваме да прочетем вашите разкази!


За контакти / Contact info

За да се свържете с организаторите на "Булгакон 2023", пишете на адрес / To reach the organizers write to:

bulgacon2023 ... gmail . com